Thông Tin Học Đường

Bài học Độc đáo từ Hà Tĩnh
  • 10-12-2014
  • 2,764 lượt xem

Bài học Độc đáo từ Hà Tĩnh

Chủ đề: “ Những bài học về kỹ năng điều phối , nghề tư vấn xây dựng mô hình NTM, tư vấn xây dựng 120 Giá Trị Sống tạo ra Gia đình văn hóa và đơn vị học văn hóa( Làng Văn Hóa) từ Hà Tĩnh.

Kỹ năng nghề Tư vấn Giáo dục
  • 17-11-2014
  • 2,519 lượt xem

Kỹ năng nghề Tư vấn Giáo dục

Xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp và các tổ chức thông qua chất lượng, hiệu quả, thương hiệu của trường qua quá trình hoạt động; Quảng bá, tư vấn, đào tạo và thu hút nguồn lực theo hướng đa dạng và xã hội hóa;

Đề án đổi mới phương thức hoạt động
  • 17-11-2014
  • 1,615 lượt xem

Đề án đổi mới phương thức hoạt động

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc đánh giá chất lượng. Một số cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, thiếu tâm huyết; hiện tượng công chức, viên chức vi phạm thời gian, kỉ luật lao động, vi phạm pháp luật còn xảy ra, sách nhiễu, gây phiền hà làm mất niềm tin của nhân dân vào doanh nghiệp.

IMGROUP

Tìm